Nazismus Stoppen – aktiv Gewaltfrei: ein Beispiel aus Schweden

http://www.yelah.net/arkiverad/kommentar20091215
Antinazistisk motaktion i Salem
Publicerad: 15 december 2009 arkiverad
Anti Nazi Gegenaktion in Salem
Publiziert: 15. Dezember 2009
Under en kall lördagseftermiddag anslöt några hundra nazister för att genomföra sin årliga Salemmarsch. Polisuppbådet var kraftigt. Det verkade vara fler poliser än demonstranter som höll koll på de svarta leden. Längs med fackeltåget fanns också protestaktioner från två olika organisationer. Uppsalabor mot rasism stod med plakat och antinazistiska tal som trängde igenom horderna av demonstranter. Utplacerade fanns också SNAIV- Stoppa nazismen- aktivt ickevåld. Deras tanke är att aktivt men utan våld placera sig längs med marschvägen i sina västar och hålla upp minnesark där det står namn på de personer som blivit mördade av nazister. An einem kalten Samstag Nachmittag traten ein paar hundert Nazis zu ihrem jährlichen Salem-Marsch an. Das Polizei-Aufgebot war kräftig. Es schienen mehr Polizisten als Demonstranten zu sein.
Entlang des Fackelzuges gab es auch Proteste von zwei verschiedenen Organisationen. Uppsalabor mot rasism (Uppsala Einwohner gegen Rassismus) standen mit Plakaten und Anti-Nazi-Reden, die in die Menge der Demonstranten vorgedrungen. Auch „SNAIV-Stop-Nazismus aktive Gewaltfreiheit“ war anwesend. Die Idee dabei ist, sich aktiv aber gewaltlos entlang der Marschroute zu plazieren, und auf Plakaten an Menschen zu erinnern, die von Nazis ermordet worden sind.
SNAIV på Salemmarsch SNAIV nära demonstrationen
Pia Ortiz Venegas, är talesperson för SNAIV som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Hon berättar att organisationen bildades i mars 2008, men idén har växt fram under en lång tid. Det krävdes att hitta ett nytt sätt att protestera mot nazismen, då det är svårt att få tillstånd att stå nära en nazistisk demonstration. Det här kräver inget tillstånd.
SNAIV beim Salemmarsch, SNAIV nahe der Demonstration
Pia Ortiz Venegas ist Sprecherin der SNAIV (Stoppa nazismen- aktivt ickevåld), die eine politisch und konfessionell unabhängige Organisation ist. Sie erklärt, dass die Organisation März 2008 gegründet worden ist, doch die Idee entwickelte sich über einen langen Zeitraum. Es war notwendig, einen neuen Weg des Protestes, gegen den Nazismus zu finden, da es sonst schwierig sei, die Erlaubnis zu bekommen, in Nähe einer Nazi-Kundgebung zu stehen. Wir fanden einen Weg, der keine Genehmigung erfordert.
-Vi höll en dialog med polisen och tog reda på lagen ser ut kring demonstrationsrätt, hur många människor som räknas som en folksamling och så vidare, berättar Pia Ortiz Venegas. -Wir traten in einen Dialog mit der Polizei und fanden heraus, was das Gesetz aussagt, wie viele Menschen eine Versammlunng sind und so weiter, sagt Pia Ortiz Venegas.
Nu har de varit med på fem marscher/demonstrationer och markerat sin ståndpunkt. De står i grupper om åtta personer alldeles stilla och tysta. Det är viktigt att de vet vilka de har med sig på aktionerna, så SNAIV har ett faddersystem och möten med nya medlemmar för att vara helt säkra på att de håller sig till organisationens tydliga ståndpunkt att aldrig bruka våld på något sätt. Bis jetzt waren sie an fünf Märsche / Demonstrationen beteiligt und zeigten ihren Standpunkt. Sie stehen in Gruppen von acht Personen ganz still und stumm. Es ist wichtig, dass sie wissen wer bei den Aktionen dabei ist, daher hat SNAIV ein Mentoring-System und Treffen mit neuen Mitgliedern, um absolut sicher zu sein, dass sie sich an die klare Position der Organisation, niemals Gewalt anzuwenden, halten.
SNAIV på Salemmarsch 2009 SNAIV:s representanter står i grupper längs med marschvägen.

-Det är självklart att man ska bekämpa en våldsideologi med ickevåld, det säger sig själv egentligen, säger Pia Ortiz Venegas. Och eftersom SNAIV har som huvudsyfte att skapa en bred opinion finns det inget annat sätt.

SNAIV im Salem März 2009 SNAIV Vertreter befinden sich in Gruppen entlang der Marschroute.

-Es ist offensichtlich, dass eine gewalttätige Ideologie mit Gewaltlosigkeit zu bekämpfen ist, es versteht sich eigentlich von selbst, sagt Pia Ortiz Venegas. Und da der Hauptzweck von SNAIV ist eine breite Öffentlichkeit zu schaffen, gibt es keinen anderen Weg.

Och det är just det som utmärker SNAIV, att de är en sådan heterogen grupp. Med på aktionen mot Salemmarschen fanns det människor mellan 17- 60 år, och till och med kommunpolitiker fanns där och höll upp plakat. Und das genau ist, was SNAIV unterscheidet, dass sie eine solche heterogene Gruppe ist. In der Kampagne gegen den Salemmarsch gab es Leute zwischen 17-60 Jahren, und auch lokale Politiker waren da und hielten Plakate.
Pia Ortiz Venegas berättar att aktionerna bara är en del av deras verksamhet. SNAIV har två huvudsyften, det första är att vara nära på plats under demonstrationer och dylikt för att visa missnöje mot de antidemokratiska våldsideologiska grupperna. Det andra huvudsyftet är att åskådliggöra det nazistiska våldet och skapa debatt och en stark opinion mot det. Pia Ortiz Venegas sagt, dass die Aktionen nur ein Teil ihrer Tätigkeit sind. SNAIV hat zwei wesentliche Ziele, erstens in der Nähe vor Ort während der Demonstration zu sein und dergleichen, um die Unzufriedenheit gegen die anti-demokratischen Gewaltideologie zu zeigen. Der andere Hauptzweck ist es, die Nazi-Gewalt zu verdeutlichen und eine Debatte und starke Stimmung dagegen herzustellen.
-Vi måste se till att vända den sneda mediabilden som finns om antirasistiska grupper. Det media ofta visar är poliser som håller fast våldsamma antirasister medan nazisterna framställs som skötsamma. -Wir müssen die schiefe Medien-Bild umwenden, das es über anti-rassistische Gruppen gibt. Die Medien oft zeigt Polizisten die gewaltsamen Anti-Rassisten festhalten, während die Nazis als brav dargestellt werden.
Hon berättar att boende i Salem antingen reser bort eller stänger in sig då det är dags för den årliga Salemmarschen, det se sedan fått ta del av är medias bild av vad som händer. För henne är det en långsiktigt men viktigt uppdrag att få med sig Salemborna och visa på den rätta bilden. SNAIV anordnar seminarier och debatter och hade bland annat en mediedebatt i samband med Salemmarschen 2008 där hon faktiskt kunde se en förändring i språket på DN. Sie sagt, dass die Einwohner in Salem entweder fortreisen oder sich einschließen, bevor der jährliche Salem-Marsch beginnt, und nehmen dann über die Medien wahr, was passiert. Für sie ist es eine lange, aber wichtige Aufgabe, die Salem Bewohner zum Mitmachen zu gewinnen, und ihnen das richtige Bild zu zeigen. SNAIV organisiert Seminare und Debatten, und hatte unter anderem eine Debatte in den Medien im Zusammenhang mit dem Salemmarsch 2008, wo sie tatsächlich eine Änderung der Sprache des DN (Dagens Nyheter) bemerken konnten.
– Som exempel är det enormt viktigt att de inte skriver att det är stridigheter mellan höger och vänster, för det är inte alls vad det handlar om. De nazistiska grupperna är faktiskt antidemokratiska grupper, och då är det viktigt att de benämns på rätt sätt. – Als Beispiel ist es entscheidend, dass sie nicht schreiben, dass es Streit zwischen links und rechts gibt, denn das ist überhaupt nicht, worum es geht. Die Nazi-Gruppen sind tatsächlich anti-demokratische Gruppen, und dann ist es wichtig, dass sie auch so benannt werden.
Pia Ortiz Venegas berättar också att SNAIV regelbundet anordnar torgmöten där de vill på ett sakligt sätt lyfta fram att det begås mord i nazismens namn. Det är också viktigt att skapa nätverk med andra ickevåldsorganisationer som kämpar mot nazismen. Pia Ortiz Venegas sagt auch, dass SNAIV regelmäßige öffentliche Versammlungen abzuhält, wo sie in einer sachlichen Weise betonen, dass Morde im Namen des Nazismus begangen wurden. Es ist auch wichtig, sich mit anderen gewaltfreien Organisationen zu vernetzen, die gegen den Nationalsozialismus kämpfen.
Salemmarschen som officiellt ska vara en sorgemarsch för Daniel Wretström, handlar i själva verket om att verka som en marsch för de antidemokratiska grupperna och ge röst för deras hat, det är tydligt när man lyssnar på deras tal. Men i år var det färre deltagare än någonsin. Der Salem Marsch, der offiziell ein Trauermarsch für Daniel Wretström sein soll, ist jedoch wie ein Marsch für die anti-demokratischen Gruppen und gibt ihrem Hass eine Stimme. Das wird klar, beim Hören ihrer Reden. Aber in diesem Jahr gab es weniger Teilnehmer als je zuvor.
Nazister som marscherar

Nazister på sin så kallade sorgemarsch- Nazisterna vill hävda att de är offer för ett svenskfietligt våld. Det är oerhört viktigt att slå hål på denna falska retorik genom att påvisa det nazistiska våld som ständigt pågår mot utlandsfödda, homosexuella, journalister och politiskt aktiva. Därför använder vi våra minnesark med namn 21 av de personer som mördats av nazister sedan 80-talet i Sverige.

Nazis marschieren
Nazis auf dem sogenannten Trauermarsch- Die Nazis wollen behaupten, dass sie Opfer einer schwedenfeindlichen Gewalt sind. Es ist äußerst wichtig diese falsche Rhetorik durch den Nachweis zu widerlegen, dass nazistische Gewalt ständig gegen die im Ausland geborenen, Homosexuelle, Journalisten und politische Aktivisten gerichtet ist. Deshalb nutzen wir zur Erinnerung Plakate mit Namen der 21 Menschen, die durch Nazis seit den 80er Jahren in Schweden ermordet worden sind.
Pia Ortis Venegas berättar att reaktionerna på SNAIVs arbete har varit genomgående positivt. Vid två tillfällen har de fått stipendier från Artister mot nazister på sammanlagt 150 000 kronor för deras gedigna arbete. Från nazisterna har de mest varit med om verbala påhopp, och att de trycker upp kameror i ansiktet på dem. Det värsta som de råkat ut för är sönderrivna plakat och knuffar och en kastad flaska. Pia Ortis Venegas sagt, dass die Reaktionen auf SNAIVs Arbeit durchweg positiv sind. Bei zwei Gelegenheiten, haben sie Stipendien von Künstlern gegen Nazis für insgesamt 150 000 SEK für ihre hervorragende Arbeit bekommen. Von den Nazis haben sie verbale Beleidigungen erfahren, und dass sie Kameras in ihren Gesichtern drückten. Das Schlimmste was sie erlitten waren zerrissene Plakate und eine geworfener Flasche.
– I år hände ingenting, och då stod vi ändå precis intill, vi var kanske 10 centimeter från varandra, säger hon. – In diesem Jahr geschah nichts, und obwohl wir gleich nebenan standen, wir waren vielleicht 10 Zentimeter voneinander, sagt sie.
– Det är jätteviktigt att vi salembor engagerar oss i ickevåld mot nazismen så vi får slut på nazistmanifestationen i Salem. Det är viktigt att vi alla står upp för mångfalden! säger Tommy Eklund (s) i SNAIV:s pressmeddelande, en av de kommunpolitiker som deltog i STOPPA NAZISMEN – aktivt ickevålds protestaktion.Elin Herlitz – Es ist wirklich wichtig, dass wir Salembewohner uns zur Gewaltlosigkeit gegen die Nazis engagieren, sodass wir ein Ende der Nazi-Aufmärsche in Salem bekommen. Es ist wichtig, dass wir alle aufstehen für Vielfalt! , sagt Tommy Eklund (s) in der Pressemitteilung von SNAIV, einer der lokalen Politiker, der an STOP NAZISMUS – aktiv gewaltfreierProtest teilgenommen hatElin Herlitz

ein Beispiel aus Schweden.

Nazismus Stoppen – aktiv Gewaltfrei

Stockholm, 30 November 2008: Friedliche Anti-Nazi-Demonstration

Organisationen Stoppa Nazismen Aktivt Ickevåld (SNAIV) genomför en fredlig antinazistisk demonstration i centrala Stockholm mot nynazismens våld, terror, intolerans och ett ställningstagande mot passiviteten i vårt demokratiska samhälle

Die Organisation Stop-Nazismus, Aktive Gewaltfreiheit (SNAIV) führte eine friedliche Anti-Nazi-Demonstration im Zentrum von Stockholm gegen neonazistische Gewalt, Terror und Intoleranz durch und war eine Kundgebung gegen die Passivität in unserer demokratischen Gesellschaft.


Eine norwegische Gruppe von SOS-Rassismus nahm an einer Demo in Salem gegen Neonazisten teil:

Schreibe einen Kommentar